Thanh Toán

Bạn có thể gửi thanh toán qua một trong các ngân hàng dưới

Liên việt post banks

Stk : 006664560006 : Nguyễn văn Đông
Chi nhánh : Liên việt post banks – Bắc Ninh

Sau khi thanh toán là bạn đã đọc và chấp nhận FAQ 5.2 của phần mềm Auto Zalo